Skip to content
Pokaż menu

Regulamin

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU

DO SERISU WWW.KINOPODANIOLEM.PL

 

I.          POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.         Regulamin ten (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług mających charakter usług audiowizualnych typu „video on-line” przez Dom Wydawniczy Rafael H. Marchut, T. Balon - Mroczka sp.j. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Łepkowskiego 6/39, 31-422 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sądy Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302419, NIP 9451894613, REGON 357110054 (zwany dalej „DW Rafael”).

2.         Przed skorzystaniem z Usługi świadczonej przez wyżej określony podmiot każdy jest zobowiązany do zapoznania się z całą treścią Regulaminu. Korzystanie z Usługi jest możliwe tylko w przypadku zaakceptowania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II.       SŁOWNICZEK REGULAMINU

    1.          Usługa – audiowizualna usługa medialna świadczona odpłatnie przez DW Rafael, na podstawie niniejszego regulaminu oraz Umowy, polegająca na udostępnieniu Klientowi Materiału Audiowizualnego wchodzącego w skład Serwisu, świadczona drogą elektroniczną na terytorium Polski tj. dostępna dla Klientów posiadających polskie IP.

    2.          Klient - osoba fizyczna, która zawarła Umowę o świadczenie Usługi z DW Rafael. Klientem może być jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna niepełnoletnia, aby skorzystać z serwisu, musi uzyskać wcześniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. DW Rafael zastrzega sobie prawo do żądania od niepełnoletniego Klienta przedstawienia owej zgody na wezwanie DW Rafael.

    3.          Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem i DW Rafael.

    4.          Materiał Audiowizualny – pojedyncza audycja udostępniona Klientowi w ramach świadczonych Usług, znajdująca się w ofercie DW Rafael na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl

    5.          Pakiet – zestawienie audycji dostępnych w ramach Usługi, znajdujących się aktualnie w ofercie DW Rafael na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl Wobec aktualizacji dokonywanych przez DW Rafael w zakresie dostępnej oferty materiałów audiowizualnych wchodzących w skład Pakietu ich ilość i rodzaj będzie ulegać zmianie.   

    6.          Opłata – określona kwota pieniężna, którą Klient zobowiązany jest uiszczać za Usługę. Klient może uiścić opłatę wskazaną przy danym Materiale Audiowizualnym lub opłatę za dostęp do Pakietu. Opłata jest płatna z góry przy zawarciu Umowy przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu płatności pośredniczącego w przyjmowaniu płatności, z którą aktualnie zintegrowany jest system (np. Przelewy24.pl).

 

III. UMOWA

1.         DW Rafael świadczy na rzecz Klienta Usługę w oparciu o zawartą Umowę, przy uwzględnieniu postanowień zawartych w Regulaminie.

2.         Umowa o świadczenie Usługi jest zawierania za pomocą środków porozumiewania się na odległość w tym w formie elektronicznej.

3.         Aby zawrzeć Umowę Klient musi wskazać DW Rafael adres e-mail, na który otrzyma kod umożliwiający mu korzystanie z Materiału Audiowizualnego lub z Pakietu.   

4.         Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia woli skorzystania z Usługi, na zasadach określonych prawem, z chwilą dokonania Opłaty.

5.         Wobec zawarcia przez DW Rafael i Klienta Umowy na odległość, DW Rafael prześle na wskazany adres e-mail, o którym mowa powyżej, potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z hasłem. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.  W tym celu Klient winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wysyłając je e-mailem na adres kontakt@kinopodaniolem.pl lub pismem na adres: ul. Łepkowskiego 6/39, 31-422 Kraków. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W przypadku odstąpienie od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

6.         Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) tj. w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

7.         Wobec świadczenia przez DW Rafael Usługi na postawie Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a także specyfiki przedmiotowej Usługi, rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wprowadzenie przez Klienta hasła, przesłanego na wskazany przez niego e-mail, na stronie internetowej: www.kinopodaniolem.pl jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 5 i 6.

 

IV.    ŚWIADCZONA USŁUGA

1.         Usługa jest świadczona przez DW Rafael odpłatnie po uiszczeniu przez Klienta Opłaty  przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24.pl.

2.          Klient ma możliwość zakupienia kodu umożliwiającego mu dostęp do Materiału Audiowizualnego lub Pakietu.  

3.         Po uiszczeniu przez Klienta stosownej Opłaty oraz zaksięgowaniu Opłaty na rachunku bankowym prowadzonym dla DW Rafael, Klient otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail kod umożliwiający mu korzystanie z Materiału Audiowizualnego lub z Pakietu.   

4.         Zakupienie przez Klienta kodu do Materiału Audiowizualnego uprawnia go do odtwarzania danej audycji przez okres 2 dni tj. 2880 minut, liczonych od momentu wprowadzenia przez Klienta kodu na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl

5.         Aby móc skorzystać z Usługi niezbędnym jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Opłata za Usługę nie obejmuje kosztów transmisji danych w sieci Internet, które Klient ponosi zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta.

6.         Aby móc skorzystać z Usługi urządzenie przeznaczone do odtwarzania Materiałów Audiowizualnych musi być sprawne, a także spełniać minimalne wymagania techniczne:

a)        komputer z systemem operacyjnym Windows z procesorem X86 lub x64 1.6 GHz lub wyższym oraz 1GB RAM,

b)        komputer z systemem operacyjnym Macintosh (tylko procesory Intel) z procesorem Intel Core Duo 1.83GHz lub wyższym oraz 1GB RAM,

c)         zainstalowanie wtyczki Microsoft Silverlight 4 lub nowszej - Microsoft Silverlight to technologia internetowa umożliwiająca wyświetlanie treści multimedialnych za pomocą przeglądarki. Wtyczka Silverlight jest udostępniana bezpłatnie przez jej producenta pod adresem: http://www.microsoft.com/getsilverlight,

d)        przeglądarka obsługująca dodatek Silverlight 4 lub nowszy (Windows: Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Chrome 12+; Mac OS: Firefox 3.6+, Safari 4+),

e)         włączony JavaScript i obsługa cookies,

f)         łącze internetowe pozwalające na oglądanie filmów w pełnej jakości: jakość SD 480p - minimum 512 kb/s, zalecane 2 Mb/s,

g)        przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, identyfikowane polskim adresem IP.

7.         Przed zawarciem umowy Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymagania techniczne określone powyżej. W przypadku braku spełniania przez sprzęt Klienta wymogów technicznych określonych powyżej DW Rafael nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi.

8.         Wszystkie opłaty wskazane na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.

9.     DW Rafael wystawi fakturę VAT jedynie Klientowi, który w terminie 3 miesięcy od dnia wykonania Usługi złoży pisemne żądanie oraz wskaże wszystkie dane niezbędne do wystawienia takiej faktury.

10.     Audycje zamieszczone na stronie internetowej – www.kinopodaniolem.pl stanowią utwory w rozumieniu prawa i podlegają ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11.     Zakupienie przez Klient kodu uprawnia go do korzystania z Materiału Audiowizualnego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Materiałów Audiowizualnych lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.

12.     DW Rafael ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym Klientowi korzystającemu z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

13.     Klient korzystający z Usługi zobowiązany jest zastosować środki ostrożności uniemożliwiające osobom małoletnim dostęp do Materiału Audiowizualnego zawierającego treść mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, w tym w szczególności zawierające treści o charakterze drastycznym lub zawierające przemoc. Poszczególne Materiały Audiowizualne będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

1.         DW Rafael informuje, że mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające niedużej niż 100 godzin miesięcznie, przerwy w możliwości dostępu do Usługi, wynikające z  prowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych i technicznych.

2.         Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez DW Rafael.

3.         Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@kinopodaniolem.pl lub pisemnie na adres: Dom Wydawniczy Rafael H. Marchut, T. Balon - Mroczka sp.j., ul. Łepkowskiego 6/39, 31-422 Kraków.

4.         Reklamacja może być złożona w terminie 1 miesięca od ostatniego dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

5.         Jeżeli dla prawidłowego rozpoznania reklamacji niezbędnym będzie podanie przez Klienta dodatkowych informacji DW Rafael wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, wskazując jednocześnie termin na uzupełnienie informacji. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6.         W przypadku nierozpatrzenia przez DW Rafael reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

7.         W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej problemów z dostępem do Usługi wynikających z przyczyn leżących po stronie DW Rafael, Klientowi zostanie zapewniony ponowny dostęp do Usługi albo zostanie zwrócona Opłata za Usługę, zgodnie z żądaniem Klienta.

 

VI.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom wynikającym ze zmiany przepisów prawa lub warunków świadczenia Usługi. O wszelkich zmianach  Regulaminu Klient zostanie powiadomiony poprzez ich opublikowanie pod adresem www.kinopodaniolem.pl W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmian w Regulaminie jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy.

2.         DW Rafael jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – dalej „Ustawa”).

3.         Dane osobowe są przetwarzane przez DW Rafael jedynie w zakresie i celu dozwolonym przepisami prawa, w tym w celu zawarcia i wykonywania Umowy, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, ale tylko w sytuacji, gdy nie narusza to praw i wolności osoby której dane dotyczą oraz realizacji praw i obowiązków DW Rafael wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

4.         Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 4 i 5 Ustawy Abonent ma prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

5.         Korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować drogą elektroniczną na adres: prywatnosc@kinopodaniolem.pl lub pisemnie na adres: Dom Wydawniczy Rafael H. Marchut, T. Balon - Mroczka sp.j., ul. Łepkowskiego 6/39, 31-422 Kraków.

6.         Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl przed zawarciem Umowy, a także na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

8.         Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

9.         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Dom Wydawniczy Rafael H. Marchut, T. Balon - Mroczka sp. j. z siedzibą w Krakowie ul. Grzegórzecka 25, 31-532 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000302419, posiadającą NIP 9451894613 oraz REGON: 357110054


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Halina Marchut.

Z inspektorem możesz się skontaktować pisząc na adres hala@rafael.pl


JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, numeru telefonu, imienia, nazwiska i adresu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę  sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.


Dodatkowo, możesz w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Ciebie ofertę oraz ułatwić kontakt. Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.


Używamy również plików cookies, które wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci  interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.


Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie.


W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


CEL PRZETWARZANIA


Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jesteśmy dumni,  że wybrałeś właśnie nas.


Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach,  konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.

Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.


PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu, abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Dodatkowo, od firm i instytucji w celu wystawienia dowodu sprzedaży potrzebujemy również numeru NIP.

Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.


KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

  • firmy kurierskie;

  • firmy hostingowe;

  • systemy płatności;

  • platformy mailingowe;

  • internetowe narzędzia statystyczne (google analytics, edrone)

  • narzędzia reklamowe


TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości,  pytania lub chciałbyś dowiedzieć się  jeszcze więcej, pisz na adres www.kinopodaniolem.pl. Odpowiemy!

Pamiętaj, że:

  1. masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas na adres www.kinopodaniolem.pl.


       2) masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

3) masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć.   Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.

4) masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz  żądać ograniczenia tego przetwarzania;

5) względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;

6) masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres  przedawnienia roszczeń.

Zawsze możesz się z nami skontaktować pod adresem www.kinopodaniolem.pl. Postaramy się pomóc!